§ I Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem” lub „Sprzedawcą”) działający pod adresem www.foreversmart.pl prowadzony jest przez firmę FOREVERSMART z siedzibą w Warszawie, ul. Przy Agorze 28/99, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP 5261689606, numer telefonu(+48 501 727 234), adres e-mail: biuro@foreversmart.pl

 1. Sklep świadczy usługi sprzedaży Produktów drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownikiem (zwany dalej „Użytkownik”) jest podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Produkty za pośrednictwem serwisu internetowego należącego do Sprzedawcy.

§ II Produkty oferowane w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Nabycie towarów oferowanych przez Sklep następuje za pośrednictwem serwisu internetowego przy wykorzystaniu sieci Internet, zgodnie z postanowieniami pkt. 2 poniżej

 1. Zakup towarów oferowanych przez Sklep (zwanych dalej "Produktami") następuje za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem foreversmart.pl z zastrzeżeniem, iż możliwe jest jedynie nabycie towarów, które posiadają status dostępności.

 1. Sklep oferuje do sprzedaży Produkty, których specyfikacja oraz inne informacje ich dotyczące znajdują się w serwisie internetowym, bezpośrednio przy prezentacji Produktu w sklepie internetowym.

 1. W celu nabycia Produktów Użytkownik powinien:

 1. połączyć się w trybie on-line ze stroną sklepu: foreversmart.pl

 2. dokonać rejestracji w stworzonej przez Spółkę bazie klientów poprzez utworzenie indywidualnego konta dla Klientów Zarejestrowanych bądź kontynuować zakupy jako Klient Niezarejestrowany poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, podając dane niezbędne do realizacji sprzedaży;

 3. stosować się do informacji zawartych na stronie sklepu internetowego, a także zaakceptować Regulamin zakupów przed zawarciem umowy sprzedaży.

 4. dokonać wyboru Produktów;

 5. dokonać wyboru formy płatności;

 6. potwierdzić zobowiązanie do dokonania zapłaty za wybrane Produkty wraz z towarzyszącymi kosztami.

 1. Użytkownik, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

 1. posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podane przez niego w zamówieniu dane są prawdziwe i ma prawo nimi dysponować w zakresie wymaganym do realizacji umowy sprzedaży.

 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Sprzedawcy na potrzeby realizacji sprzedaży na odległość;

 1. Użytkownik, będący Klientem Zarejestrowanym, poprzez utworzenie indywidualnego konta oświadcza jednocześnie, że:

 1. wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomienia o zmianie Regulaminu zakupów na podany adres email.

 2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych Sprzedawcy na potrzeby realizacji sprzedaży na odległość.

§ III Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów sprzedaży Produktu odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, w ramach umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. W celu złożenia zamówienia Produktu przez Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych, wraz z oświadczeniem, iż dane te są prawdziwe, a osoba składająca zamówienie posiada prawo do dysponowania nimi:

 1. imię i nazwisko Użytkownika

 2. adres zamieszkania (ulica, miasto, kod pocztowy) i adres dostawy korespondencji, jeżeli jest inny niż zamieszkania

 3. adres e-mail Użytkownika,

 4. numer telefonu kontaktowego

 1. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Sklep nie dopuszcza świadczenia usług na rzecz Użytkowników w sposób anonimowy bądź przy użyciu pseudonimu.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów następuje pod warunkiem podania przez Użytkownika prawdziwych danych wskazanych w ust. 2 powyżej oraz pod warunkiem potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu zakupów i jej akceptacji. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie ich Użytkownikowi na podany adres e-mail.

 1. W celu usprawnienia współpracy oraz przyspieszenia możliwości korzystania z serwisu internetowego Sprzedawcy Użytkownik uprawniony jest do utworzenia indywidulanego konta dla Klientów Zarejestrowanych, w którym zostaną zapamiętane dane określone w pkt. 2 powyżej. Konto indywidualne Klienta Zarejestrowanego może zostać w każdym czasie usunięte przez Użytkownika.

 1. Ceny Produktów prezentowane są w złotych polskich wraz z podatkiem VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić w formie przelewu na konto Sprzedawcy, za pośrednictwem płatności internetowych (m.in. Przelewy24, DotPay, z wykorzystaniem przelewów elektronicznych i kart płatniczych). Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. W przypadku płatności przelewem realizacja zamówień przez Sklep nastąpi po zaksięgowaniu na koncie Sprzedawcy środków pieniężnych za wybrane Produkty wraz z kosztami towarzyszącymi. Płatność za zamówione Produkty powinna nastąpić niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku braku uzyskania płatności za zamówione Produkty w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienia nieopłacone, zostaną anulowane. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie, którego kwota za Produkt lub Produkty wraz z kosztami przesyłki wpłynęła w całości na rachunek Sprzedawcy.

 1. Na żądanie Użytkownika zostanie wystawiona i doręczona za pośrednictwem poczty elektronicznej faktura VAT, zgodnie z przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik w tym celu powinien wypełnić na stronie internetowej Sklepu formularz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT i adresem e-mail, zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku braku dokonania wyboru opcji uzyskania faktury VAT, Sprzedawca wystawi Użytkownikowi dokument sprzedaży. Dla Użytkowników będących Klientami Zarejestrowanymi, Sprzedawca udostępnia również możliwość przeglądania zamówień oraz wystawionych faktur on-line po zalogowaniu się Użytkownika na swoje indywidualne konto w domenie foreversmart.pl.

 1. Wysyłka Produktu nastąpi na wskazany przez Użytkownika adres w ciągu 24 h kolejnego dnia roboczego, jednakże w przypadku okoliczności niezależnych od Sprzedawcy w terminie do maksymalnie 5 dni roboczych. Zamówienia złożone i opłacone do godziny 12.00, będą w miarę możliwości zrealizowane w tym samym dniu roboczym. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.§ IV Odstąpienie od Umowy

 1. Sprzedawca wypełniając obowiązek informacyjny wskazuje, iż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 7 poniżej, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego zawierając umowę na odległość uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy Produktu, w przypadku wyboru przez konsumenta sposobu dostarczenia Produktu, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, do poniesienia których zobowiązany jest Użytkownik.

 1. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku sprzedaży Produktów od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 1. Użytkownik, będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Każdy element zwracanego Produktu powinien być kompletny i zostać zwrócony w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku Użytkownik może zostać obciążony kosztami przywrócenia zwróconego Produktu do stanu poprzedniego, jeżeli ponosi odpowiedzialność za taki stan rzeczy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, chyba, że Użytkownik przy wyborze dostawy wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik - konsument, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika będącego konsumentem dowodu ich odesłania. W sytuacji, gdy Użytkownik odstąpił od umowy kupna produktu, a wystawiono fakturę VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca.

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem m.in. w przypadku umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zakupów.

§ V Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

 1. W chwili odbioru przesyłki Użytkownik  powinien sprawdzić nienaruszalność opakowania. Wszelkie zastrzeżenia należy natychmiast zgłosić doręczycielowi, który powinien odnotować ten fakt na  liście przewozowym. Widoczne uszkodzenia opakowania zewnętrznego (głębokie wgniecenia, zamoczone opakowanie zewnętrzne, itp.) dają podstawę do odmowy odebrania przesyłki. Równocześnie Użytkownik  po stwierdzeniu powyższego faktu, zawiadamia niezwłocznie Sprzedawcę o zastrzeżeniach do przesyłki. Zawiadomienie następuje poprzez wysłanie korespondencji pod adres: biuro@foreversmart.pl lub telefonicznie pod numer: (+48) 501 727 234.  Przyjęcie przesyłki przez Użytkownika, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

 2. Użytkownik powinien zweryfikować niezwłocznie stan ilościowy przesyłki i powiadomić Sprzedawcę w ciągu 2 dni roboczych o ewentualnych niezgodnościach z zamówieniem.

 1. W przypadku Produktu wadliwego Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu się wady. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Sprzedawca informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi. Zapis zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 1. Reklamacje należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@foreversmart.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy.

 1. Reklamacja powinna zawierać wskazanie przez Użytkownika wad Produktu, numer i datę zamówienia oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 1. W razie uznania reklamacji Sprzedawca wymieni Produkt na wolny od wad bądź dokona zwrotu należności za wadliwy Produkt. Koszty wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. W wypadku dokonania zwrotu uiszczonej przez Użytkownika płatności, Sprzedawca dokona zwrotu na numer konta, z którego Użytkownik dokonał płatności lub na numer innego konta wskazanego przez Użytkownika.

 1. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 2) prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem , a Sprzedawcą, 3) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), 4) korzystając z unijnej elektronicznej platformy rozwiazywania sporów: ec.europa.eu/consumers.odr.

§ VI Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych.

 1. Dane osobowe Użytkowania przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy jest ono dokonywane w zbiorach danych. Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Z chwilą dokonania sprzedaży bądź rejestracji Użytkownika dane osobowe Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Sklepu. Dane są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji umowy sprzedaży Produktów bądź zmiany lub rozwiązania umowy. 1. Sklep będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika danych w celach administrowania jego kontem (w przypadku jego rejestracji), weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze strony internetowej Sklepu, ulepszania układu graficznego i/lub treści strony internetowej oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników na stronie strony internetowej Sklepu oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników.

 1. Sprzedawca jest upoważniony do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Użytkownika (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).

 1. W każdym konkursie Sprzedawca wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.

 1. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na uzyskiwanie newslettera oraz informacji handlowych na podany przez siebie adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Użytkownik ma możliwość samodzielnego poprawienia danych poprzez edycję danych w profilu Użytkownika.

§ VII Dane zbierane automatycznie

 1. Sprzedawca informuje, iż w trakcie łączenia się przez Użytkownika z serwisem internetowym zbierane i przechowywane są informacje lub uzyskiwany jest dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu telekomunikacyjnym Użytkownika a informacja o powyższym udzielana jest także bezpośrednio podczas odwiedzania sklepu internetowego. Dane zbierane są automatycznie podczas wizyty na stronie i dotyczą np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. dane te nie są danymi osobowymi.

 1. Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji Użytkownika ma miejscu w celu dokonania przez Sprzedawcę analizy zachowań Użytkowników w serwisie internetowym lub też do zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, a także w celu realizacji zamówień Użytkownika.

 1. Po otrzymaniu informacji o danych zbieranych automatycznie „Cookies” Użytkownik może wyrazić zgodę na ich przechowywanie i uzyskiwanie dostępu przez Sklep bądź też dokonać określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Cookies (w tym odmowy) za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym (np. komputerze). Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików Cookies.

 1. Cookies nie wpływają negatywnie na pracę urządzeń telekomunikacyjnych Użytkownika, nie powoduje zmian konfiguracyjnych w takim urządzeniu czy zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

§ VIII Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu a także do formularzy logotypów należą do Sprzedawcy, bądź korzysta z nich w sposób legalny.

 1. Kopiowanie i wykorzystywanie zawartych na stronie internetowej i w korespondencji elektronicznych informacji dla celów publicznych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

§ IX Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 1. Sprzedawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on o swej rezygnacji z usługi.

 1. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto.

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom pod adresem domeny internetowej foreversmart.pl, w zakładce Regulamin w formie pliku .pdf, zapewniającym Użytkownikom pozyskanie jego treści, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 1. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową.

Załącznik 1 do regulaminu zakupów

Załącznik 2 do regulaminu zakupów